I projektet Buspro utvärderas potentiella affärskoncept för återvinning av restprodukter mellan stålverk och andra industrisektorer, så kallad industriell symbios, för att öka resurseffektiviteten och minska miljöbelastningen.

Stål- och metallindustrin nyttjar stora mängder energi och råmaterial samtidigt som de genererar avsevärda mängder stoft, slam och slagg. Att minska mängden som sätts på deponi har varit en stor drivkraft för svensk stål- och metallindustri de senaste årtiondena, vilket har givit ett antal nya användningsområden för vad som förut skulle ha hamnat på deponi. Likväl finns det fortfarande ett antal material som genereras och kasseras som kan ha ett stort värde hos en annan industri, men där inget utbyte sker idag. Att dessa restprodukter inte nyttjas i dagsläget kan exempelvis bero på för liten kunskap rörande outnyttjade material från andra industriaktörer eller om hur en eventuell symbios skulle se ut, samt att återvinningsarbetet varit alltför inriktat mot tekniska, nya processer för enskilda produktionsanläggningar.

Syftet med Buspro är att utvärdera möjligheterna för återvinning av svårrecirkulerade restprodukter för ökad konkurrenskraft och resursutnyttjande inom svensk stål- och metallindustri. Målet är att identifiera de nyckelmekanismer och behov som föreligger för att kunna realisera industriell symbios och ett cirkulärt återvinningssystem. Projektet utgår från ett antal återvinningsalternativ som idag finns hos Höganäs, Boliden och SSAB Merox, och innefattar omvärldsanalys, datainsamling av materialegenskaper samt systemanalys och utvärdering av olika återvinningskoncept med hänsyn till affären mellan parterna.

Projektet ska bidra till ökad samverkan mellan projektpartnerna, och ge förslag på affärskoncept för de materialströmmar som undersökts.

Deltagare och finansiering

Partner i projektet är SSAB Merox, Höganäs, Boliden, Jernkontoret och Swerim. Forskningsutförare är Swerim.

Finansiering: Vinnova. Budget: 1 000 000 kr. Löptid: 2017-2018.