Industriell provning av smörjmedel

Pilotvalsverket vid Swerim har anpassats för att så långt det är möjligt efterlikna industriell produktionsutrustning. Här kan företag testa olika smörjmedel för att välja optimal sammansättning för sina processer, och minska risken för produktionsbortfall och sänkt kvalitet.

Smörjning vid kallvalsning är komplicerad och har stor betydelse för valsningsresultatet vad gäller produktivitet genom tjockleksreduktion och valshastighet, valsslitage och det valsade materialets ytbeskaffenhet. Industriell provning av smörjmedel innebär stora risker för produktionsbortfall och sänkt kvalitet samt kostnader för sanering efter provet.

Bättre smörjmedel med försöksvalsverk

Tester i ett för ändamålet avsett försöksvalsverk är ett naturligt steg mellan laboratorieprov och fullskaleanvändning.

Swerim har deltagit i ett flertal utvecklingsprojekt och klientuppdrag rörande provning av valssmörjmedel som oljor, emulsioner och oljefria smörjmedel med goda resultat. Utvecklingen är viktig för att möta de krav som ställs gällande såväl arbetsmiljö som yttre  miljö, produktivitet och materialkvalitet.

Jämförelser av smörjmedel på samma band

Swerims pilotvalsverk har visat sig vara väl anpassat för prov av valssmörjmedel. Med hjälp av provvalsningar har smörjmedlens prestanda kunnat optimeras när det gäller tillsatser och emulgeringsmedel. Flera smörjmedel kan provas under valsning av ett och samma band, vilket minskar antalet osäkra faktorer och gör det möjligt att direkt jämföra effekten av olika smörjmedel.

Förutom optimering av valsbetingelser och ytkvalitet har inverkan av olika oxidationshämmande medel undersökts och jämförelse mellan nya och åldrade smörjmedel har gjorts.