Kall vinterdag i Luleå

Kalla vinterdagar ger varma priser

Fjärrvärmesystemet i Luleå kartlagt utifrån ett helhetsperspektiv med hjälp av Swerim. Ett led i ett större samarbete mellan LuleKraft och Luleå Energi, som bidrar till mindre miljöpåverkan och lägre kostnader.

På kraftvärmeverket LuleKraft produceras dels fjärrvärme som säljs till Luleå Energi, dels elkraft för elkonsumtion. Produktionen styrs av flera faktorer, till exempel väderlek, bränslepris eller kundernas behov av värme.

Ökad elproduktion minskar fjärrvärmen

För att öka inkomsterna kan det vid vissa förutsättningar vara bäst att öka elproduktionen. Men om elproduktionen ökar innebär det att fjärrvärmeproduktionen minskar och fjärrvärmen måste då istället produceras på andra anläggningar och med andra bränslen. Även om elproduktionen ger högre inkomster och är det bästa ur en viss aspekt, visar det sig alltså inte vara optimalt i ett helhetsperspektiv.

Därför är processintegration är oerhört viktigt. Det är en metod för att förbättra produktionssystem genom att se helheten istället för de enskilda processerna var för sig.

Kartläggning ger kostnads- och miljöeffektiv produktion

Tillsammans med LuleKraft och Luleå Energi utvecklade Swerim en systemmodell som har legat som grund för en kartläggning av fjärrvärmesystemet i Luleå.  Arbetet har lett till bättre förståelse för kostnads- och miljöeffektiv produktion samt belyst vikten av samarbete mellan ingående parter. Vid jämförelse med produktionsdata fanns störst besparingspotential under kalla vinterdagar, med upp till 300 000 kronor.

Luleå fjärrvärmenät är 40 mil långt med 31 000 bostäder och ett flertal större industrier anslutna. I fjärrvärmesystemet finns fem produktionsenheter som drivs av processgaser från SSAB, träpellets, el och olja. Ungefär hälften, 2000 GWh, av alla processgaser från SSABs integrerade stålproduktion används för att producera fjärrvärme, elkraft och processånga.