SSAB Merox slambassäng
SSAB:s slambassäng i Luleå. Foto: SSAB Merox

Lagrat slam återanvänds i masugnen

En systemstudie för SSAB i Luleå visar att mellanlagrat masugnsslam går att återföra i processen. Därmed minskar både råvarukostnaden och behovet av utökad lagring. 

Vid SSAB:s stålverk pågår ett kontinuerligt arbete med återanvända restmaterial. Nästan allt genererat stoft och slam återförs till masugnsprocessen, exempelvis som briketter.

Outnyttjat slam ska tas tillvara

Ett ännu outnyttjat restmaterial är dock slam från masugnens gasrening (cirka 10 700 ton år 2016). Slammet innehåller zink, ett oönskat ämne i processen, och går därför till mellanlagring i bassänger.

Swerea har genomfört en systemstudie för SSAB i Luleå för att utvärdera hur mycket slam som går att återföra och ändå bibehålla en acceptabel zinknivå i processen. I studien jämfördes det slam som idag produceras med mellanlagrat slam från bassäng.

Minskade lager och kostnader

Studien visar att mest kostnads- och miljöeffektivt är att återföra lagrat slam, eftersom det ger en mindre höjning av zinkhalten i processen som helhet. Därmed går det att återföra en större mängd slam än vad som produceras, vilket gör att total mängd lagrat slam minskar och kostnaderna för att anlägga nya lager undviks. Eftersom slammet innehåller höga halter av järn och kol ger en återföring dessutom ett minskat behov av malmpellets och koks.

− Ett mycket lyckat och värdeskapande projekt som visade att deponerat masugnsslam, som tidigare ansetts som omöjligt att återvinna utan upparbetning, faktiskt kan nyttjas. Detta resulterar i besparingar beträffande masugnens materialkostnader samt att en investering för nya lager kan skjutas upp i många år. Planering för att nyttiggöra slammet har redan påbörjats, säger Anita Wedholm, processingenjör på SSAB Merox.

Agenda 2030 hållbarhetsmål