Lägre priser kalla vinterdagar

Swerim bidrar till att få en övergripande förståelse av fjärrvärmesystemet i Luleå ur ett brett perspektiv. Det här är en del av en samarbetsinsats mellan LuleKraft och Luleå Energi, vars syfte är att minska miljöpåverkan och kostnader.

LuleKrafts kraftvärmeverk producerar både värme, som säljs till fjärrvärmeföretaget Luleå Energi, och el. Produktionen styrs av flera faktorer; till exempel väder, bränslepriser och uppvärmningsefterfrågan från kunder.

Holistiskt perspektiv

För att öka intäkterna kan det under vissa omständigheter vara bäst att öka kraftproduktionen. Men om kraftproduktionen ökar, måste värmeproduktionen minska och värme måste därför produceras av andra växter med andra bränslen. Även om ökad kraftproduktion ger högre avkastning och är den bästa strategin i den avseendet, kanske det inte är optimalt i större mening. Processintegration är ett sätt att förbättra produktionssystemen genom att anta ett helhetsperspektiv, istället för att bara fokusera på de enskilda processerna.

Kostnadseffektiva och miljövinster

För närvarande genomförs en processintegrationsundersökning av Luleas fjärrvärmesystem och Swerim, LuleKraft och Luleå Energi har utvecklat en systemmodell. Arbetet har resulterat i en bättre förståelse av kostnadseffektiv och miljövänlig produktion, samt påpekar behovet av ett nära samarbete mellan de berörda företagen. En jämförelse av produktionsdata visade att det finns potential för besparingar på upp till 300 000 kronor på kalla vinterdagar.

Luleas fjärrvärmenät är 400 km långt och serverar 31 000 hushåll och flera stora industriella och kommersiella kunder. Fjärrvärmesystemet har fem produktionsenheter som körs på processgaser från SSAB, träpellets, el och olja. Ungefär hälften eller 2000 GWh av all processgas från SSABs integrerade stålproduktion används för att producera fjärrvärme, el och processånga.