Ståltillverkning

Ökat råjärnsutbyte ger effektivare produktion för stålverk

Swerim visar i ett projekt tillsammans med SSAB hur tillsats av kemiska föreningar genom injektion minskar råjärnsförlusterna i processen.

Behovet av stål med bättre mekaniska egenskaper har ökat kraftigt. Det är t.ex. viktigt med så låg mängd föroreningar som möjligt i stålet, så som svavel. Effektiv svavelrening är därför ett viktigt tillverkningssteg.

Svavelrening ger betydande råjärnsförluster
Vid svavelrening tillsätts olika reagens (kemiska föreningar) som har betydelse för mängden slagg som bildas och mängden järn som binds i slaggen. Slaggen innehåller normalt 50-70 % råjärn, och när den avlägsnas (genom s.k. slaggdragning) sker stora råjärnsförluster, via järn bundet i slaggen och via järn som följer med vid slaggdragning.

Så kan råjärnsförlusterna minskas kraftigt
Ett projekt, lett av Swerea i samarbete med SSAB i Luleå, visar betydlig minskning av råjärnsförluster när materialet nefelinsyenit tillsätts reagenset kalciumkarbid vid svavelrening. Dock minskar inte järninnehållet i slaggen, men genom att slaggen blir mer finkornig kan den avlägsnas mer effektivt och mer råjärn blir kvar. Råjärnsförlusterna efter slaggdragning minskade då med ca 25 %. Ökat råjärnsutbyte ger vinster i form av effektivare produktion och minskad mellanlagring. 

– Projektet är ett led i att skapa goda underlag för att möta nya kvalitetskrav vid svavelrening och slaggdragning, säger Anna Carlsson Dahlberg vid SSAB i Luleå. Tillsammans med Swerim har vi möjlighet att utveckla vår process och hitta nya lösningar för att minska råjärnsförlusterna. 

Studien har finansierats av Energimyndigheten via Jernkontoret. Övriga samarbetspartner i projektet är SKW Metallurgy Sweden AB och Sibelco Nordic AS och KTH.