Kontakt

Sot blir bränsle till masugnen

Genom att använda hyttsot som bränsle i masugnen kan såväl råvarukostnader som miljöpåverkan minskas. Metoden används industriellt hos SSAB Oxelösund.

Redan i slutet av 1990-talet föddes idén om att använda hyttsot och hyttslam som extra bränsle i masugnen. Hyttsot är en restprodukt från järntillverkning som innehåller finkorniga partiklar från koks, pellets och slaggbildare. Tack vare flera års utveckling och samarbete mellan Swerim, SSAB och LKAB använder SSAB Oxelösund nu metoden industriellt.

Injenktion av hyttsot

Hyttsotet blandas in och recirkuleras i huvudsak via sinterverk. Sverige saknar dock sinterverk och istället tillverkas briketter som tillsätts masugnen. Metoden fungerar, men när hyttsot tillförs briketterna ökar kostnaden eftersom hyttsotet sänker briketternas hållfasthet och behovet av bindemedel ökar.

Mot bakgrund av detta är därför injektion av finkornigt material i masugnen ett intressant alternativ. Hyttsotet injiceras då direkt, men samtidigt sliter hyttsotet hårt på utrustningen som måste anpassas.

Försök i experimentmasugn

Lyckade försök med injektion av hyttsot i blandning med kolpulver har genomförts i LKAB s experimentmasugn, samt i separata lansar intill kollansarna vid SSABs masugn 4 i Oxelösund. En lans används för att injicera material i smältor.

Ny metod minskar användning av kol och koks

Resultatet visar att transport av hyttsot direkt från sotavskiljningen till injektionsanläggningen är en metod som fungerar bra. Koks i hyttsotet ersätter effektivt kol och koks, vars användning därmed kan minskas. Dessutom minskar miljöpåverkan i och med att deponi av hyttsot undviks. 

Metoden används industriellt vid SSAB Oxelösund och kommer även att användas vid SSAB i Luleå.