Kontakt

Vägledning gör laserarbete enklare

Vi har tagit fram vägledningar och checklistor som underlättar för företag att göra riskbedömningar vid arbete med optisk strålning och laser.

För att arbeta med optisk strålning och laser finns krav på användning, utrustning och säkerhet. Arbetsmiljöverket har en föreskrift kring riskbedömning, men många upplever att den är svår och att det krävs expertkunskap för att bedöma risker och exponering.

Vägledning för arbete med optisk strålning

Swerim och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har tillsammans gjort en utredning kring artificiell optisk strålning i svensk industri. Arbetsgruppen har genomfört referensmätningar på representativa arbetsmoment och resultaten är ett underlag till de vägledningar och checklistor som har utvecklats.

I vägledningarna finns diagram för att enkelt kunna skaffa sig en uppfattning om aktuell exponering i förhållande till gällande gränsvärden. Det finns också rekommendationer om personlig skyddsutrustning. Swerim och SP har även tagit fram checklistor för arbete med laser och optisk strålning.

Bedömning av arbetsmiljö

Vägledningarna ska tillsammans med checklistorna användas för att kunna bedöma arbetsförhållanden relaterat till kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2009:7 Artificiell optisk strålning.

Bharat Forge vid Kilsta AB har använt vägledningsmaterialet och menar att materialet har varit ”en jättebra hjälp” vid arbetet med sina bedömningar.