Nationella projekt

Swerea leder och är delaktiga i över 40 nationella projekt. Många projekt är delfinansierade med statliga medel för att utveckla svensk industris konkurrenskraft. Nationell forskning finansieras i första hand av Vinnova och Energimyndigheten men även av exempelvis Tillväxtverket, länsstyrelser och akademiska institutioner, med olika program för forskningsverksamhet.

Nedan hittar du några av våra nationella projekt. Fråga oss gärna om aktuella projekt inom ditt intresseområde.

BUSPRO
I BUSPRO utvärderas potentiella affärskoncept för återvinning av restprodukter mellan stålverk och andra industrisektorer, så kallad industriell symbios, för att öka resurseffektiviteten och minska miljöbelastningen.  Målet är att identifiera de nyckelmekanismer och behov som föreligger för att kunna realisera industriell symbios och ett cirkulärt återvinningssystem.
Kontaktperson: sara.rosendahl [at] swerim.se (Sara Rosendahl)
Finansiär: Energimyndigheten

Grön masugn
Syftet med projektet Grön masugn är att genom avancerad processmodellering analysera olika metoders potential att var för sig reducera koldioxidutsläppen från svensk ståltillverkning, samt kartlägga möjliga samordningseffekter.
Kontaktperson: lena.sundqvist [at] swerim.se (Lena Sundqvist Ökvist)
Finansiär: Metalliska Material

Re-LiOn
Ett projekt med målet är att visa att batterierna kan återvinnas i ett cirkulärt system för att minska miljöbelastningen och minska uttaget av jungfruliga råvaror. Projektet stöds av Energimyndigheten.
Kontaktperson: guozhu.ye [at] swerim.se (Guozhu Ye)
Finansiär: Vinnova

Sensorer och sortering för innovativ återvinning (SenSoRe)
Projektet "SenSoRe" syftar till att etablera en testbädd för utveckling av analys- och sorteringsteknik inom återvinning. Testbäddens ska främja samverkan mellan företag längs hela värdekedjan, från instrumenttillverkare till återvinnare och producenter för att stödja innovationer inom återvinningstekniker. Genom projektet ska deltagande företag ges möjlighet att verifiera sina produkter för att generera ökad konkurrenskraft.
Kontaktperson: louise.hagesjo [at] swerim.se (Louise Hagesjö)
Finansiär: Vinnova

VIFI – Väcka intresset hos framtidens ingenjörer
Projekt VIFI ger dig möjlighet att genomföra ditt gymnasiearbete tillsammans med företag och universitet/högskola.
Kontaktperson: johan.eriksson [at] swerim.se (Johan Eriksson)
Finansiär: Vinnova genom Metalliska material