Open Space-deltagare

Open Space-deltagare

Under Open Space fanns möjlighet att ha en dialog med representanter för 19 projekt, tjänster med mera, om forskningsinformation och forskningsdata:

Nya SweCRIS – öppen kontraktsdatabas
SweCRIS är en nationell databas som visar hur statliga och privata forskningsfinansiärer – i dagsläget 11 stycken – fördelar sina pengar till svenska lärosäten och företag. Tjänsten är öppen och kan användas fritt av alla. Här kan du sortera och söka den information du är intresserad av utifrån till exempel enskilda forskare, finansiärer eller organisationer. Första versionen av nya SweCRIS lanseras strax efter Iffis-konferensen – så välkommen med dina synpunkter!

Webbplatswww.swecris.se
Organisation: Vetenskapsrådet
Medverkande: Johan Fanger, analytiker och Jonas Gurell, analytiker, Vetenskapsrådet
Kontakt: johan.fanger@vr.se, info@swecris.se

 

Visualiseringsverktyg för Horisont 2020-projekt
Vinnova är nationell kontaktmyndighet för Horisont 2020 – EU:s ramprogram för forskning och innovation. Med det följer ett regeringsuppdrag att rapportera hur det går för Sverige i programmet. I syfte att öka kännedomen om programmets möjligheter och tillgängliggöra information om finansierade projekt har Vinnova i samarbete med KTH:s Visualiseringsstudio tagit fram ett interaktivt webbgränssnitt för Horisont 2020-projekt. Verktyget kommer att demonstreras under konferensen.

Webbplats: https://h2020viz.vinnova.se/#/
Organisation: Vinnova
Medverkande: Katrin Danerlöv, Vinnova, Nationell kontaktperson för Horisont 2020
Kontakt: katrin.danerlov@vinnova.se

 

Research.chalmers – noden för Chalmers forskningsinformation
Administrera mindre och forska mer. Det är en av grundtankarna bakom forskningsdatabasen research.chalmers.se. Tjänsten samlar och visualiserar Chalmers projekt, personer och publikationer i en kvalitetssäkrad databas. På konferensen presenteras tjänsten som just nu gör succé på högskolan.

Webbplats: https://research.chalmers.se
Organisation: Chalmers tekniska högskola
Medverkande: Jessica Lindholm, produktägare m.fl.
Kontakt: jessica.lindholm@chalmers.se

 

Tilda – Tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata
Sveriges Lantbruksuniversitet främjar genom sitt projekt Tilda ett samarbete över gränserna. IT, bibliotek och arkiv arbetar sedan början av 2013 med att ta fram former och teknisk implementation för bevarande och publicering av data knutet till publicerade forskningsresultat. Vilka är deras utmaningar? Vad har de lärt sig? Och hur ser de på framtiden för öppna data på SLU?

Webbplatshttps://internt.slu.se/tilda
Organisation: Sveriges Lantbruksuniversitet
Medverkande: Lisa Arrenius, projektledare
Kontakt: lisa.arrenius@slu.se

 

LUCRIS – Lunds universitets forskningsinformationssystem
LUCRIS, Lunds universitets nya forskningsinformationssystem, hanterar information om universitetets forskare, forskningsoutput, projekt, organisation, forskningsrelaterade aktiviteter och på sikt även forskningsutrustning. På konferensen får du veta mer om LUCRIS och organisationen kring forskningsinformationsfrågorna vid Lunds universitet.

Webbplats: portal.research.lu.se
Organisation: Lunds universitet
Medverkande: Karolina Widell, Forskningsservice och Hanna Voog, Universitetsbiblioteket
Kontakt: karolina.widell@fs.lu.se, Hanna.Voog@ub.lu.se

 

Infrastruktur för tillgänglighet – DiVA en plattform för forskningsinformation
DiVA-samarbetet består av 43 medlemmar som gemensamt tillgängliggör forskningspublikationer och studentuppsatser över hela världen. Nu utvecklas DiVA till ett forskningsinformationssystem, där relationer skapas mellan publikationer, dataset, personer och projekt.

Webbplats: diva-portal.org
Organisation: Uppsala universitetsbibliotek, DiVA
Medverkande: Urban Ericsson, förvaltningsledare DiVA
Kontakt: urban.ericsson@ub.uu.se

 

Nationell styrgrupp verkar för ökad samverkan
2014 bildades Nationella styrgruppen för forskningsinformation (NSFI) för att ta fram och förnya målbilden för svensk forskningsinformation genom att rekommendera beslut av nationella standarder och rekommendationer och göra dessa tillgängliga för berörda målgrupper. Styrgruppen består av representanter för finansiärer, akademier, lärosäten och Kungliga biblioteket. Styrgruppen har också i uppdrag att bidra till internationell samverkan rörande forskningsinformation.

Webbplats: www.swerim.se
Organisation: Vetenskapsrådet
Medverkande: Torulf Lind, IT-strateg, Vetenskapsrådet och Johan Lindell, chef för Vetenskapsrådets forskningspolitiska avdelning och ordförande för styrgruppen perioden 2014-2016
Kontakt: torulf.lind@vr.se

 

Öppen tillgång till forskningsdata – hur ser behoven ut?
Vetenskapsrådet fick 2013 i uppdrag av regeringen att, tillsammans med bland andra Kungliga biblioteket, ta fram förslag till riktlinjer för öppen tillgång till forskningsresultat. Vetenskapsrådet väntas nu få ett nationellt samordningsuppdrag för öppen tillgång till forskningsdata och vill vid konferensen ha en dialog kring det kommande uppdraget. Vilka förväntningar, behov och prioriteringar har olika intressenter?

Organisation: Vetenskapsrådet, www.vr.se
Medverkande: Anna Wetterbom
Kontakt: anna.wetterbom@vr.se

 

Infrastrukturer för registerbaserad forskning
Vetenskapsrådets webbplats registerforskning.se är en nationell ingång för information om registerforskning. På webbplatsen finns även verktyget RUT, där forskare kan utforska metadata från svenska register. Arbetet drivs och utvecklas inom ramen för Vetenskapsrådets uppdrag att förbättra tillgängligheten till och underlätta användningen av registeruppgifter för forskningsändamål.

Webbplats: www.registerforskning.se
Organisation: Vetenskapsrådet
Medverkande: forskningssekreterare Karl Gertow, verksamhetsspecialist Magnus Eriksson, enhetschef Maria Nilsson, Enheten för registerforskning, Vetenskapsrådet
Kontakt: maria.nilsson@vr.se

 

Verktygslåda för ansvarsfull forskning och innovation, RRI-tools
Ansvarsfull forskning och innovation, RRI, ska genomsyra Horisont 2020 och handlar om att forskning och innovation ska bedrivas med samhällets behov och utmaningar i fokus. Nu finns en verktygslåda som ska hjälpa aktörer att åstadkomma RRI. Vetenskap & Allmänhet är svensk nod i det EU-projekt som tagit fram verktygen och samordnar även svenska experter på området i en påverkansplattform.

Webbplats: www.rri-tools.eu, www.swafs.se, www.v-a.se
Organisation: Vetenskap & Allmänhet
Medverkande: Karin Larsdotter, verksamhetsutvecklare
Kontakt: karin@v-a.se

 

Publicering av forskningsdata – nationell angelägenhet med lokala lösningar
Att publicera forskningsdata blir allt viktigare. Meritvärdet för forskarna är etablerat med citeringsmöjligheter, tidskrifterna ställer krav på reproducerbarhet av resultat, och internationellt vill forskningsfinansiärerna öka möjligheterna till vidare användning av data. SND presenterar nu en modell för nationellt samarbete om lokal rådgivning och ett certifierat nationellt repositorium för publicering av forskningsdata.

Webbplats: www.snd.gu.se
Organisation: Svensk Nationell Datatjänst (SND)
Medverkande: Max Petzold, föreståndare och professor i biostatistik
Kontakt: max.petzold@gu.se

 

Är forskningsdata på väg att bli en del av infrastrukturen för forskningsinformation?
Vilken roll har forskningsdata i förhållande till forskningsinformation? Detta undersöks i ett pågående projekt vid Malmö högskola. Syftet är att öka förståelsen för och kunskapen om hur biblioteket, med sin kompetens inom vetenskaplig kommunikation, kan stödja forskare i hantering av forskningsdata. Underlaget bygger bland annat på en enkät till högskolans forskare samt på erfarenheter som gjorts inom ett pilotprojekt tillsammans med SND.

Webbplats: https://www.mah.se/Bibliotek/Om-Biblioteket/Projektkontor/Pagaende-projekt/Tillgangliggorande-av-forskningsdata-2016/
Organisation: Malmö högskola
Medverkande: Sara Kjellberg, utvecklare av forskningsstöd, Malmö högskolas bibliotek
Kontakt: sara.kjellberg@mah.se

 

SwePub – från söktjänst till del av nationellt forskningsinformationssystem
Med avstamp i den utveckling som lett fram till att den nationella vetenskapliga publikationsdatabasen SwePub nu kan leverera publikationsdata för bibliometriska analyser, kommer Open Space-bidraget att diskutera vägen framåt. Hur når vi målet om att bli ett fullt utvecklat nationellt forskningsinformationssystem med heltäckande och kvalitetssäkrad publikationsdata som möjliggör återanvändning i forskningsprocessens alla delar

Webbplats: https://bibliometri.swepub.kb.se/bibliometri, https://www.swepub.se/
Organisation: Kungliga biblioteket
Medverkande: Tuija Drake, metadataspecialist, Ulf Kronman, bibliometrisk analytiker och Camilla Smith, projektledare SwePub, Kungliga biblioteket
Kontakt: tuija.drake@kb.se, ulf.kronman@kb.se, camilla.smith@kb.se

 

Riktlinjer för utvärderande bibliometri i Sverige
Allt fler bibliometriska analyser utförs på forskningsorganisationer i Sverige, och riktlinjer behövs både för de som beställer eller utför analysen och för forskaren som är analysens fokus. På konferensen presenteras de riktlinjer för utvärderande bibliometri som SUHF Forum för bibliotekschefer har arbetat fram utifrån internationella riktlinjer. Förhoppningen är att fler ska få kännedom om dem, börja använda dem och framöver bidra till att förbättra dem.

Webbplatshttps://bibliometriforum.files.wordpress.com/2016/02/fc3b6rslag-till-riktlinjer-fc3b6r-utvc3a4rderande-bibliometri-i-sverige.pdf
Organisation: SUHF Forum för bibliotekschefer/Arbetsgruppen för bibliometri
Medverkande: Marie Stråhle, Fredrik Åström, Camilla Hertil Lindelöw m.fl.
Kontakt: camilla.hertil.lindelow@sh.se

 

Open APC Sweden kan ge samlad bild av kostnaderna för författaravgifter
Idag saknas en överblick över de totala kostnaderna för vetenskaplig publicering där författaravgifter, så kallade APC:er, utgör en ökande andel. Kungliga biblioteket har i samarbete med svenska lärosäten inlett en pilotstudie för att undersöka möjligheterna att etablera en nationell öppen databas över kostnader för APC. På konferensen presenteras och diskuteras problem och möjliga lösningar.

Webbplats: https://www.kb.se/openaccess/Open-APC-Sweden/
Organisation: Kungliga biblioteket
Medverkande: Beate Eellend, Kungliga biblioteket, Daniel Albertsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, David Lawrence, Linköpings universitet
Kontakt: beate.eellend@kb.se

 

SUNET – ett nät för forskning och utbildning
SUNET (Swedish University Computer Network) har i uppgift att skapa infrastruktur för nationell och internationell datakommunikation på universitet, högskolor och andra anslutna aktörer. Den gemensamma organisationen erbjuder en rad olika datatjänster. SUNET har funnits sedan tidigt 80-tal och är alltså äldre än internet. Verksamheten är en enhet på Vetenskapsrådet och finansieras av de anslutna organisationerna, men får även anslag från Utbildningsdepartementet.

Webbplats:  www.sunet.se
Organisation: SUNET
Medverkande: Leif Johansson, CTO/Services & Security, SUNET
Kontakt: leifj@sunet.se

 

Stockholm University Press sprider forskning utan gränser
Stockholm University Press (SUP) publicerar kvalitetsgranskade artiklar och böcker med CC-BY-licens. SUP drar nytta av bibliotekets tillgång till lärosätets forskarnätverk och bidrar aktivt till diskussioner om Open Access och Open Science. Förlaget styrs av forskare. SUP använder ORCID:s, DOI:s och forskningsdata på öppna plattformar. Granskarna följer COPE:s riktlinjer och får erkännande. SUP är medlem i OASPA, DOAJ och EAUP och finns i norska och danska listan.

Webbplats: www.stockholmuniversitypress.se, https://blog.stockholmuniversitypress.se/
Organisation: Stockholms universitetsbibliotek
Medverkande: Christina Lenz, förlagsredaktör
Kontakt: christina.lenz@sub.su.se

 

Prisma – för effektivare ansökningshantering
Prisma är det ansöknings- och ärendehanteringssystem som Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Karolinska institutet använder. Ett konto i Prisma ger forskare möjlighet att söka bidrag från flera finansiärer i ett och samma system och lärosätena en översikt över alla sina forskningsprojekt. Nära 30 000 forskare har sedan starten 2015 skapat konton i Prisma och drygt 200 lärosäten eller forskningsinstitut använder systemet

Webbplats: https://prisma.research.se/
Organisation: Vetenskapsrådet (systemägare tillsammans med Forte och Formas)
Medverkande: Per Karlsson, systemförvaltare it, Maja Tröen, systemförvaltare verksamhet
Mattias Petersson, kravanalytiker, Siri Jørgensen Bjarnar, ansvarig organisationskonto
Kontakt: maja.troen@vr.se

 

Forskningsbarometern ger en bild av tillståndet för svensk forskning
Forskningsbarometern visar hur det svenska forskningssystemet har utvecklats i internationell jämförelse. Ett trettiotal indikatorer används. Fokus ligger på den offentliga forskningsfinansieringen och forskningen vid universitet och högskolor. Tre delar i forskningssystemet beskrivs: finansiella resurser, personalen i systemet och de resultat som genereras i form av vetenskapliga publikationer. Sammanställningen baseras på nationella och internationella data, som tidigare inte funnits samlade i denna form.

Webbplats: https://vr.se/nyheterpress/forskningsbarometern2016.4.11c1cb331544d75b0ebc3c14.html
Organisation: Vetenskapsrådet
Medverkande: Sara Monaco, analytiker, Staffan Karlsson, analytiker
Kontakt: Sara.monaco@vr.se, staffan.karlsson@vr.se

 

 

mini-bi-och-getingstick

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besöksadress

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Telefon: 08-546 44 000

Postadress

Vetenskapsrådet
Box 1035, 101 38 Stockholm

KONTAKTPERSON

Magnus Eriksson
magnus.eriksson@vr.se

SweRIM hanteras av Nationella styrgruppen för forskningsinformation - koordineras av Vetenskapsrådet