Att arbeta på Swerim

Swerims viktigaste konkurrensmedel är våra medarbetares kunskap och spetskompetens. Vår förmåga att tillvarata och bidra till våra medarbetares kunskap och erfarenheter är starkt kopplad till vår utveckling. 

Den strategiska kompetensuppbyggnaden genomförs oftast i form av forskningsprojekt. Det kan handla om fördjupning av spetskompetenser, korsbefruktning mellan områden eller tidiga satsningar inom nya fält. Eftersom industrin är vår primära målgrupp är de flesta av våra projekt industriinriktade och många av våra medarbetare har ett stort industrikunnande.

Nationella och internationella kontaktnät

Vi verkar i en internationell miljö och våra medarbetare deltar i både nationella och internationella nätverk. Vi koordinerar och deltar även i ett stort antal EU-projekt och har flera internationella uppdragsgivare. Ökad internationell verksamhet bidrar även till att fler forskare från hela världen söker sig till oss.

Mångfald och jämställdhet

Inom Swerim innebär mångfald att varje medarbetare har rätt att vara unik och att få respekt för den person hen är, oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller sexuell läggning. Medarbetarnas olika erfarenheter är en tillgång för oss och leder till motivation, kreativitet och en bättre arbetsmiljö.  

Som medarbetare hos oss förväntas du bidra till en positiv arbetsmiljö där vi inkluderar varandra i gemenskapen och visar respekt för varandras olikheter. Vi accepterar ingen form av kränkande särbehandling eller trakasserier.