Högtemperaturkorrosion

Vid höga temperaturer, vanligen över 300-400 °C, så orsakar de flesta gaser angrepp på metaller. De största problemen uppstår vid närvaro av aggressiva gaser som CO, H2S, SO2, Cl2 och HCl. Förutom oxidation kan metallerna och legeringarna drabbas av nitrering, sulfidering, uppkolning, klorinering etc.

Korrosionsproblemen uppkommer ofta i förbränningsmiljöer som exempelvis biomasse- eller avfallseldade kraftvärmeverk, flygplansmotorer, gasturbiner men även i olika applikationer för värmebehandling samt i raffinaderier.

Simulering av högtemperaturskorrosion

Swerim driver ett flertal forskningsprojekt inom området, bland annat inom ramen för Kompetenscentrum Högtemperaturkorrosion (HTC), Konsortiet för Materialteknik för termiska Energiprocesser (KME) och Värmeforsk. Av stor betydelse för vår forsknings- och utvecklingsverksamhet är våra väl utrustade laboratorier där vi kan simulera relevanta högtemperaturapplikationsmiljöer, högtemperaturlab.

Inom detta område utför vi även konsultuppdrag rörande skadefall, materialval, korrosionsprovning med mera.

Kontakt och mer information