SSAB:s masugn i Luleå

Biokol i masugnen för minskad klimatpåverkan

31 augusti, 2017

Genom att använda biokol vid masugnsbaserad ståltillverkning skulle koldioxidutsläppen på kort sikt kunna minskas med upp till 30 procent. I ett nystartat forskningsprojekt som drivs av Swerim ska metoderna vidareutvecklas och testas på SSAB.

Malmbaserad ståltillverkning ger stora utsläpp av koldioxid eftersom masugnsprocessen använder fossilt kol och koks. Att begränsa koldioxidutsläppen är idag stålindustrins största utmaning. SSAB:s masugnar i Oxelösund och Luleå är bland de mest energieffektiva i världen, samtidigt som de står för de största enskilda koldioxidutsläppen i Sverige.
 
− I vårt arbete med att minska koldioxidutsläppen jobbar vi både kort- och långsiktigt. Biokolprojektet är ett mycket bra initiativ för att ytterligare sänka nivåerna med dagens masugnsteknik. Om testerna blir lyckade kan en del av nuvarande kol och koks ersättas av biokol, utan några större investeringar, till en än mer fossilfri produktion, förklarar Era Kapilashrami som är chef för Metallurgin i Oxelösund.

Syftet med forskningsprojektet är att praktiskt visa på möjligheterna att industriellt använda biomassa, som består av förnybar energi, i svenska masugnar för att på kort sikt minska koldioxidutsläppen från processen. Fullt utvecklad, utbyggd och implementerad teknik skulle kunna minska utsläppen av koldioxid från masugnsbaserad ståltillverkning med runt 30 procent.

− Beräkningar som vi har gjort i ett tidigare projekt visar att det finns potential att minska fossila koldioxidutsläpp genom att använda biokol, säger professor Lena Sundqvist Ökvist, projektledare på Swerea MEFOS. Nu får vi en unik möjlighet att testa det i praktiken. Industriförsöken kommer att visa både hur hantering av biokol fungerar i befintliga system och vilken effekt det har på masugnsprocessen och koldioxidutsläppen som helhet.

Nära samverkan kommer att ske med skogsindustrin och teknikutvecklare av biokol. Projektets resultat kommer därmed att kunna användas av såväl stålföretag som biokolproducenter. Tekniken kan på sikt också överföras till andra metallproducenter som exempelvis icke-järn, järnpulver och ferrolergeringsindustrin.

Projektet finansieras av Energimyndigheten med 5,4 miljoner kronor. Partner i projektet är Swerim, Luleå tekniska universitet och SSAB.

Fakta

De reduktionsmedel som masugnsprocessen använder utgörs av fossila kolbärare (ca 70 % koks och 30 % kolpulver). Projektet ska demonstrera ersättning av en del av kolpulvret och/eller koks med klimatneutralt biokol. Biokol kan tillföras en masugn på olika sätt, till exempel som pulver via injektion eller som träkol via masugnens topp. Det bedöms möjligt att visa potentialen i fullskaleförsök utan genomgripande förändringar av processen och anläggningen. Den totala energiförbrukningen påverkas inte nämnvärt utan den positiva effekten är sänkta fossila koldioxidutsläpp.