Det svalnar, stelnar och bryts till bitar som sedan kan återföras till stålverkets produktion

Hundraprocentig återvinning av masugnsslam ser ut att vara möjlig

3 september, 2019

Målet är högt ställt med forskningsprojektet Optifines på metallforskningsinstitutet Swerim: Hundraprocentig återvinning av masugnsslam. Efter den andra försöksperioden ser prognosen god ut för att det faktiskt skulle vara möjligt även i industriell skala med potential till ekonomiska och miljömässiga vinster.

Såväl fokus som hetta var påtaglig under försökskampanjen i en av Swerims demo-hallar. Till reaktorn fördes sammanlagt 15,5 ton svart masugnsslam - en restprodukt från SSAB, granne med Swerims forskningsanläggning i Luleå.

Huvudprodukten i reaktorn lyftes regelbundet ur med stora kranar. Rödglödgat järnagglomerat med hög järnhalt som när det svalnar kan brytas i bitar och återföras till stålproduktionen. Forskarna följde med intresse processen och gjorde det dessutom med stor tillfredsställelse.

Resultatmässigt känns det här väldigt positivt, säger Fredrik Nyman, AGA Linde, som tillhandahåller den så kallade Oxyfines-tekniken: En reaktor som förångar zinkpartiklarna i masugnsslammet, medan icke förgasningsbara beståndsdelar - som järn - bildar en bottensats som stålverket kan återanvända. Zinkstoftet som förångats i processen kan användas vid zinkproduktion hos till exempel Boliden.

Katarina Lundkvist vid Swerim är projektledare och även hon är nöjd med försöket som genomfördes sista veckan i augusti:

Hela processen har varit stabil och lättreglerad. Vi körde ju en försökskampanj redan i våras och med den kunskap vi fick då har vi kunnat förfina processen.

Bakgrunden till forskningsprojektet är SSAB:s arbete för att öka nyttiggörandet av restmaterial, för att kunna göra såväl miljömässiga som ekonomiska vinster.

Daniel Söderström är utvecklingsingenjör vid SSAB Merox och delaktig i forskningsprojektet, som avslutas i juni 2020.

–  Idag förvaras masugnsslammet i slambassänger. Bara i Luleå handlar det om 11 000 ton varje år. Knäckfrågan är det zink som finns i slammet. Det är så pass mycket zink att det inte går att återanvända i processen, som det ser ut idag. Detta beror på zinkens vilja att fastna i masugnen, på grund av dess låga kokpunkt och masugnens stora temperaturskillnader mellan botten och toppen. Men det här försöket visar på en metod som skulle göra återanvändning möjlig.

Svensk malmbaserad stålproduktion genererar årligen ungefär 20 000 ton masugnsslam från råjärnstillverkning i masugn. Om slammet hade kunnat återföras till masugnen hade det motsvarat en produktion av järnmalmspellets med ca 12 000 ton per år i Sverige.

Känslan efter det här försöket är att vi i framtiden har stor chans att minska på lagrat material och dessutom kan vi spara på jungfruligt råmaterial, konstaterar projektledaren Katarina Lundkvist.

Forskningsprojektet med en total budget på 15 Mkr finansieras av Energimyndigheten med ca 5 miljoner kronor. Övriga partner i projektet är AGA Linde, SSAB Europe, SSAB Merox och Boliden Mineral.

Bildtext: Det svalnar, stelnar och bryts till bitar som sedan kan återföras till stålverkets produktion.

För mer information: Katarina.Lundkvist [at] swerim.se , 070-385 12 29
För bilder: Margaretha Sönnergaard, sonnergaard [at] swerim.se