Biomassa från skog är koldioxidneutralt

Kan svart kol ersättas av grönt?

3 maj, 2016

I ett projekt som leds av swerim ska sju partner från Norr- och Västerbotten undersöka om biomassa kan ersätta fossilt kol vid metallframställning.

När metaller framställs används idag fossilt kol och det innebär en stor klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp. Industrin har länge arbetat för att effektivisera och minska mängden fossilt kol.

I projektet ”Bio4Metals” undersöks hur biomassa skulle kunna användas vid metallframställning. Biomassa är koldioxidneutralt och genom att använda den skulle utsläppen av koldioxid kunna minskas. I dagsläget används dock inte processad biomassa, biokol, i basindustrin eftersom det saknas kunskap om vilken effekt det har på processerna.

”Vi kommer att kartlägga vilka biomaterial som passar bäst i respektive process och ta fram en kravspecifikation för biokol för metallurgiska processer. Utifrån kravspecifikationen kan man sedan försöka designa olika biokol för specifika metallurgiska processer med hjälp av de olika förbehandlingstekniker som också utvecklas i projektet”, säger Lena Sundqvist Ökvist, Swerim, och adjungerad professor i processmetallurgi vid LTU.

Under tre år kommer forskare och entreprenörer att smälta samman kunskap om hur biomassa fungerar med vilka egenskaper som kol behöver ha för att fungera i metallframställningen. I projektet ska biokol utifrån tre olika metoder tillverkas i olika testanläggningar (pilot och demo). Materialet ska sedan testas och utvärderas utifrån kostnad och effektivitet. Allt kommer att ske i dialog med LKAB, SSAB och Boliden.

Projektets övergripande mål är att öka lönsamheten på Norr- och Västerbottens stora tillgång på biomassa genom att stärka möjligheterna till lokal förädling av biomassa till biokol som sedan kan användas som ersättningsmedel för fossilt kol i metallframställningen. Detta innebär också minskad klimatpåverkan och ett bra bidrag till att främja både Sveriges och EU:s miljömål.

Fakta om projektet

Bio4Metals, Bioreduktionsmedel för metallurgiska processer

Partner i projektet är Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Future Eco North Sweden AB, Bioendev AB, Processometri AB, BioFuel Region AB och Swerim. Projektet pågår under tre år.

Swerim koordinerar projektet som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Västerbotten och egna insatser från samverkanspartner. Den totala budgeten är på drygt 10 miljoner kronor, varav EU står för hälften.