Katarina Lundkvist, Swerim

Luleåbon Katarina Lundkvist har licentierat inom metallurgi

13 december, 2019

Luleåbon Katarina Lundkvist, forskare vid metallforskningsinstitutet Swerim har licentierat vid Luleå tekniska universitet. Hennes avhandling ”A Process Integration Approach to Assessing Possibilities for Improved Material Efficiency in Nordic ore-based Iron- and Steelmaking Systems” bygger på fallstudier som ger exempel på hur användning av processintegration, genom systemanalys och ett holistiskt perspektiv, kan hjälpa till att utvärdera möjligheter för ökad materialeffektivitet i nordiska malmbaserade ståltillverkningssystem.

Järn- och stålproduktion resulterar även i restmaterial, såsom metallurgiska slagger, stoft och slam.  Kvar i resterna finns värdefullt material som till exempel grundämnet vanadin. Det pågår därför ett kontinuerligt arbete med att hitta metoder för att ta tillvara så mycket som möjligt av restmaterialet vid ståltillverkning. På så sätt minskar såväl åtgången av jungfruliga råvaror som mängden deponerat material.

De genomförda studierna innefattar analyser av; effekter i produktionssystemet vid ändrad sammansättning i kalkråvaran, anrikning och utvinning av värdefullt vanadin genom ökat tillvaratagande av slagg, och systemperspektiv på ett, för nordisk malmbaserad stålindustri, gemensamt koncept för upparbetning och tillvaratagande av stoft och slam.

– Resultaten från studierna visar på potentialer och bästa scenarier för att recirkulera restmaterial och effekten på stålproduktionens konsumtion av råmaterial såsom järnmalmspellets och kalksten, berättar Katarina Lundkvist.