Massaindustrins restprodukter blir råvaror

Massaindustrins restprodukter kan bli värdefulla för metallindustrin

12 maj, 2017

Kan värdefullt innehåll från pappers- och massaindustrins restprodukter bli råvaror i metallurgiska processer? Vinnova har beviljat 10 miljoner kronor till ett projekt där Swerim tillsammans med företag från olika branscher ska utveckla nya innovativa lösningar för att minska industrins miljöpåverkan.

Metallindustrin tillsammans med pappers- och massaindustrin är två av de största industrisektorerna i Sverige, och de står inför stora och viktiga miljömässiga utmaningar. Metallindustrin är starkt beroende av fossila råvaror, och ökande krav på minskade koldioxidutsläpp innebär stora tekniska och ekonomiska utmaningar. Samtidigt ställs allt högre krav på massa- och pappersindustrin att minska deponin av avfall.

Nu har flera branscher gått samman för att tackla de miljömässiga och samhälleliga utmaningarna. Målet är att ta fram nya innovativa metoder för att uppgradera slam och ta tillvara värdefullt innehåll (främst kol och kalk) från massa- och pappersindustrin. De produkterna kan i sin tur utnyttjas som råvaror i metallurgiska processer.

− Vi vill skapa ekonomiskt lönsamma lösningar på industrins utmaningar, säger professor Chuan Wang, projektledare. Om det här faller väl ut kan svensk industri undvika deponi av 350 kton slam årligen, samt minska användandet av kalksten och fossila råvaror som koks och kol. Det i sin tur innebär en minskning av koldioxidutsläppen med 270 kton per år.

Utvecklingsarbetet kommer att bedrivas både i industriell skala och pilotskala inom olika industrisegment, metall- och massaindustrin, för att utvärdera metoderna.

Projektet koordineras och leds av Swerim och övriga partner är KTH, Outokumpu Stainless, SCA Obbola, SP Processum, SSAB Special Steel, SSAB Merox, Stora Enso, Sveriges Lantbruksuniversitet, RISE och Volvo Powertrain.