Sara Rosendahl, Swerim

Minskad miljöpåverkan för aluminiumindustrin?

13 november, 2020

Anodiseringsslam som sekundär råvara i mineralullsframställning (AluKrets-II) är ett nytt forskningsprojekt inom Metalliska material, som kan leda till minskad miljöpåverkan för industrin.

AluKrets-II, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, fokuserar på möjligheterna att nyttiggöra restprodukten anodiseringsslam från aluminiumindustrin. Detta så att deponi av restprodukten kan upphöra. Materialet är finkornigt och blött, men är förhållandevis rent och består till största delen av aluminiumhydroxid. I Sverige går i dagsläget en mindre del av slammet till framställning av vattenreningskemikalier, men den största delen deponeras.

Projektet har sin grund inom ett tidigare projekt, AluKrets, där fokus var att inventera förluster av aluminium i värdekedjan från primär framställning till och med tillverkning av produkter. AluKrets-II är tänkt som en genomförbarhetsstudie och skall utreda de tekniska möjligheterna att använda anodiseringsslam som en sekundär råvara till mineralullsindustrin.

Med denna tillämpning skulle all deponi av slammet potentiellt kunna upphöra. Materialets egenskaper ställer dock krav på förbehandling, vilket, både tekniskt och ekonomiskt, kan äventyra en realisering. Förutom användning i mineralullsindustrin ska också alternativa användningar av slammet undersökas.

Även om deponering av anodiseringsslam är ett känt problem inom aluminiumindustrin så är nyttjandet av detta inom mineralullsindustri ett nytt och outforskat användningsområde.

- Projektets mål är att ta fram information som ger svar om det är möjligt att använda anodiseringsslam som sekundär råvara för mineralull utan negativa konsekvenser. Det ska bli spännande att driva projektet och jag ser fram mot att jobba nära industrin i ett projekt som kan leda till minskad miljöpåverkan, säger Sara Rosendahl, Swerim, projektledare för AluKrets-II.

AluKrets-II genomförs i nära samarbete mellan Swerim, Hydro Extrusion Sweden, ProfilGruppen, Klarvik, Ahlins och Paroc. Projektet har en total budget på 1,96 miljoner varav 980 000 kronor kommer från Vinnova.

Bildtext: Det ska bli spännande att driva projektet och jag ser fram mot att jobba nära industrin, säger Sara Rosendahl, Swerim, projektledare för AluKrets-II.

Läs mer om AluKrets-II på metalliskamaterial.se