Stefan Heino, Swerim

Nytt projekt ska bättre styra förändringar vid riktning av rör

18 november, 2022

FRÖRIKT, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska möjliggöra styrning av dimensions- och formförändring vid riktning av rör. Detta skulle minska kassationer och öka precision i leveranser till kunder.

Vid riktning av rör kan både dimensioner, form och materialegenskaper påverkas oavsiktligt, ibland så mycket att rör antingen måste omarbetas eller kasseras. Geometrin och andra randvillkor under riktning är mycket komplex och det saknas användbara modeller och verktyg som kan beskriva hur rörets dimension, form och materialegenskaper påverkas vid riktning. I stället bygger riktning idag mycket på empirisk kunskap och operatörsexpertis.

Inom FRÖRIKT så ska en modell tas fram som skall kunna bestämma de spänningar och töjningar som uppkommer i röret under riktningsprocessen och de resulterande dimensions- och formförändringarna hos röret. Detta kombineras med ny teknik för att mäta och verifiera resultatet i industriell tillämpning.

Arbetet att lyfta riktningsprocessen till en högre teknologisk nivå kräver en bred samverkan mellan personer med industriell erfarenhet, material- samt modelleringskunnande från såväl industri som institut. Modellen som tas fram skall vara applicerbar på flera olika riktmaskinstyper och material, och med direkt användbarhet inom industriella tillämpningar.

En modell för att beräkna dimensions- och formförändringar kommer att bidra till bättre processkontroll, minskat antal omarbetningar och minskade kvalitetsbristkostnader. Bättre och exaktare metoder för att ta fram inställningar bäddar också för en i grunden effektivare, och mer kvalitetssäkrad process.

– I projektet kommer vi att skapa en beräkningsmodell för att bättre kunna förutse och styra dimensions-, form-, och egenskapsförändringar vid riktning av rör. För de medverkande industriparterna Alleima, Ovako och SSAB är detta en viktig fråga för att optimera såväl kvalitet som utbyte hos de avancerade rörprodukter man tillverkar. Jag har själv arbetat många år med riktning av rör både praktiskt och teoretiskt och saknat en tillräckligt detaljerad modell. Att vi nu får denna möjlighet är mycket positivt och kan bli till nytta för alla som tillverkar rör, säger Stefan Heino, forskare på swerim samt projektledare för Frörikt. 

Projektet har en total budget på 3,2 miljoner kronor, varav 1,5 miljoner kronor kommer från Vinnova.