Slaggtipp

Vad är det som dammar från verken?

5 december, 2018

Genom att lära av varandras erfarenheter kan metallindustrin minska den diffusa damningen från sin verksamhet. Swerim koordinerar ett nytt projekt som bland annat ska resultera i en guide för alla företag med damningsproblem.

Utsläpp som orsakas av damning från diffusa källor är ett känt problem vid stål- och metallverk. En minimerad damning skulle ge både hälso- och miljövinster, och intresset för att hitta damningsreducerande åtgärder har ökat på senare tid. 

Eftersom diffusa damningskällor är svåra att identifiera är det också svårt att mäta utsläppen och hittar rätt åtgärder för att minska dem. Det finns dock stor erfarenhet och kunskap om damningsproblematiken ute på företagen men kunskapsutbytet mellan företagen är begränsat.

I ett nystartat projekt ska Swerim tillsammans med bland andra IVL Miljöinstitutet samla in kunskap och data från de olika metallföretagen i projektet samt studera den senaste forskningen inom området. Kunskapssammanställningen ska identifiera olika damningskällor och bredden av damningsproblematiken, men också vad som påverkar utsläppen från dessa källor och vad potentiella åtgärder har för fördelar och begränsningar. Målet är att företagen vid projektslut fått ny kunskap och identifierat tekniker och metoder att implementera i sin verksamhet för att minska utsläpp från diffus damning.

Projektet ska även resultera i en beskrivande guide med en arbetsmodell för hur man bör gå tillväga om man har damningsproblem.

− Det är väldigt roligt att projektet skapat ett stort företagsengagemang och jag ser fram emot att vi tillsammans ska få en bredare förståelse av hur damningsproblematiken ser ut på de olika företagen. Målet är att hitta åtgärder för att minska de utsläpp som orsakas av diffus damning, säger Sara Rosendahl, projektkoordinator vid Swerim.

Partner i projektet är, förutom Swerim, Jernkontoret, IVL Svenska Miljöinstitutet, Boliden Mineral, Vargön Alloys, SSAB, Sandvik Materials Technology, Outokumpu Stainless, Uddeholms, Ovako Bar.

Arbetet utförts inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Totalbudget för projektet DiffDamm är ca 2 miljoner kronor varav 900 000 kronor finansieras av Vinnova genom Metalliska material.