GDPR

Hantering av personuppgifter, GDPR

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss inom Swerim. Vi gör allt vad vi kan för att skydda dem från obehöriga. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all sorts data som kan knytas till dig som person. Till exempel namn, personlig mejladress, personligt telefonnummer etcetera. Uppgifter kopplade till företag, som till exempel organisationsnummer, växelnummer, e-post kopplad till företag eller befattning etc. är inte att betrakta som personuppgifter. För enskilda näringsidkare registrerar vi personnummer eftersom det är företagets organisationsnummer.

Hur hanterar Swerim personuppgifter?

Insamling och godkännande

Swerim samlar in personuppgifter via både digitala och analoga kanaler (till exempel webbplats, seminarier, kundmöten, telefon etcetera.) Uppgifterna lagras i interna kunddatabaser.

Vi ber alltid om ditt aktiva godkännande till att spara dina personuppgifter per specifikt ändamål. Undantag kan ske:

  • När andra lagkrav kräver att vi lagrar dina uppgifter (t.ex. bokföringslagen).
  • När du eller ditt företag har en affärsrelation med oss (berättigat intresse).

Användning och ändamål

Vi samlar aldrig in mer information än vad syftet kräver och endast kopplat till specifika ändamål. Ändamål är oftast kopplade till:

  • att tillhandahålla en vara eller tjänst
  • marknadsföringsaktiviteter
  • lagkrav
  • rekrytering

Vi hanterar sällan känsliga uppgifter men det kan förekomma. Om du lämnar sådana uppgifter betraktar Swerim detta som att du lämnat ditt samtycke till registrering av uppgifterna i enlighet med det ändamål som angivits särskilt i samband med lämnandet av uppgifterna. Exempel är att när du själv, utan att Swerim kräver det, lämnar information inför ett seminarium om att du önskar viss kost.

Webb 

Swerims webbplats använder cookies (kakor). Läs mer om cookies på swerim.se.

Sociala medier

Personuppgifter kan och får finnas på Swerims konton för sociala medier så länge de är ostrukturerade. Kommentarer eller information som innehåller kränkande eller känsliga personuppgifter får inte förekomma. Skulle detta hittas rapporteras det till Swerim och plockas bort skyndsamt.

Externa system/leverantörer

I de fall där externa leverantörer eller samarbetspartners har tillgång till system där personuppgifter finns har vi upprättat så kallade biträdesavtal som ser till att uppgifterna hanteras och skyddas på ett säkert sätt.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att utföra den uppgift vars ändamål personuppgiften samlats in och sparats för.

Din rätt till registerutdrag

Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig eller ditt företag. Du ska i sådana fall begära detta skriftligt till personuppgiftsansvarig.

Din rätt till rättelser och att bli raderad

Du kan när som helst begära rättelser av dina uppgifter eller att bli raderad från våra register, i de fall där du själv inte kan utföra detta. Vi rättar eller raderar dina uppgifter utan onödigt dröjsmål.

För rättelser eller för att få uppgifter raderade, se kontaktuppgifter nedan. Vänligen notera att det kan finnas begränsningar enligt lag och andra bestämmelser som påverkar dina rättigheter ovan.

Frågor om behandling av personuppgifter?

Om du har frågor om Swerims behandling av personuppgifter kan du vända dig till info@swerim.se

Ändringar av personuppgiftsbestämmelserna

Om det sker förändringar i Swerims hantering av personuppgifter kommer det att meddelas på denna sida. Bestämmelserna kan till exempel komma att ändras om lagstiftningen ändras. Har personuppgiftsbehandlingen reglerats i avtal med kund gäller dock avtalsbestämmelserna tills de ändrats, om det inte är oförenligt med lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.