Syfte och styrning

Syfte och styrning

Webbplatsen SweRIM står för Swedish Research Information Management.

Nationella styrgruppen för forskningsinformation är ansvarig för innehållet i SweRIM. Syftet är att ge stöd, ta fram rekommendationer och riktlinjer för alla som producerar och hanterar svensk forskningsinformation. SweRIM ska ge en överskådlig bild av pågående arbete, e-tjänster och hänvisa till insatta personer och arbetsgrupper.

Målet är att vi ska bidra till en mer effektiv hantering av data i det svenska ekosystemet för forskningsinformation.

Vår viktigaste uppgift är att ta fram gemensamma standarder och riktlinjer för effektiv hantering av svensk forskningsinformation. Dels för att vi alla ska kunna återanvända, integrera och analysera forskningsinformation på ett enkelt sätt. Dels för att effektivisera det administrativa arbetet för forskare, analytiker och administrativ personal.

Vi som ingår i Nationella styrgruppen för forskningsinformation kommer från olika organisationer som representerar sektorn för forskning och utveckling (FoU).

Styrgruppen är tillsatt av Vetenskapsrådet som är ansvarig myndighet.

Uppgifter för styrgruppen:
§ 1 Leda arbetet att ta fram och förnya vision och målbild för svensk forskningsinformation.

§ 2 Bidra till att den nationella målbilden för svensk forskningsinformation uppnås.

§ 3 Bidra till internationell samverkan vad gäller forskningsinformation.

Styrgruppens instruktioner (pdf)

Besöksadress

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Telefon: 08-546 44 000

Postadress

Vetenskapsrådet
Box 1035, 101 38 Stockholm

KONTAKTPERSON

Magnus Eriksson
magnus.eriksson@vr.se

SweRIM hanteras av Nationella styrgruppen för forskningsinformation - koordineras av Vetenskapsrådet