Nationella forskningsprogram

Industrinära forskning organiseras ofta i forskningsprogram. Swerim är aktiva i inom ett flertal nationella forskningsprogram som spänner över många olika branscher.

Vi deltar i utformningen av programmen, formulering av forskningsagendor och ger synpunkter på utlysningar. Som forskningsinstitut fungerar vi som en brygga mellan industri i olika branscher med målet att påverka programmen så de blir till nytta för industrin.

Här kan du läsa mer om några av de nationella forskningsprogrammen:

BioInnovation
Hållbar utveckling kräver en övergång till en biobaserad ekonomi. Utveckling av nya biobaserade material, produkter och tjänster är avgörande om vi ska kunna möta den globala utmaningen med klimatförändringarna och en möjlighet att försvara den svenska industrins långsiktiga konkurrenskraft.

FFI - Fordonstrategisk Forskning och Innovation
FFI är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet. Bakgrunden är att utvecklingen inom vägtransporter och svensk fordonsindustri har stor betydelse för tillväxt. 

Innovair
Svensk flygteknik är internationellt erkänd och området bidrar utöver export även till hög innovationsförmåga, kvalificerade arbetstillfällen, samhällstjänster, tekniköverföring till andra områden samt till landets försvars- och säkerhetsförmågor. Målet med det strategiska innovationsprogrammet för flyg är att öka omsättningen för svensk flygindustri.

LIGHTer
LIGHTer är en branschöverskridande lättviktsarena, som avser att skapa en nationell struktur för effektivisering av teknikutvecklingen och utveckling av människor med unik, multidisciplinär förmåga att skapa produkter med låg vikt. LIGHTer leder Strategiskt innovationsprogram Lättvikt. Lättviktsområdet är en styrka för Sverige med sin starka metallindustri och många globalt framgångsrika företag inom bland annat flyg och fordon.

Metalliska material
Metallindustrin är en central och växande del i Sveriges näringsliv. Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material är uppbyggt kring sju insatsområden för ökad svensk konkurrenskraft med visionen att svensk metallindustri ska vara en välkänd och viktig möjliggörare i världens strävan att forma en bättre framtid.

Mistra Innovation
Mistra Innovation ska bidra till att små och medelstora företag vågar satsa på innovativa idéer med hög risk, avsevärd potential och stort miljöinnehåll. Programmet ska ge en positiv effekt på både miljö och konkurrenskraft.

RE:Source
RE:Source är den första samordnade satsningen som fokuserar på området resurs- och avfallshantering och som samlar aktörer från både producenter och avfallsbolag. Programmet ska öka ekonomisk och miljömässig hållbarhet inom området och därmed bidra till resurseffektivitet inom näringsliv och samhälle, skapa nya affärsmöjligheter, stärkt konkurrenskraft och möta globala utmaningar.

SIP STRIM
Forskningsprogram för gruv- och metallindustri med målet är att uppmuntra internationell konkurrenskraft och bidra med hållbara lösningar till globala sociala problem. Programmet stöds av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Utmaningsdriven innovation
Med satsning Utmaningsdriven innovation (UDI) vill Vinnovas arbeta mer utmaningsdrivet utifrån förutsättningen att samhällsutmaningar driver innovation och tillväxt i Sverige i ett globalt sammanhang. Därför har de identifierat fyra samhällsutmaningar där Sverige bedöms ha förutsättningar för internationellt ledande innovationskraft: Framtidens hälsa och sjukvård; Hållbara attraktiva städer; Informationssamhället samt Hållbar industriell utveckling.

XPRES
XPRES, Initiative for excellence in production research, är en forskningssatsning med inriktning produktionsteknik. Satsningen fokuserar på tre områden: Tillverkning med utnyttjande av nya och framtida material och metoder; Produkt- och produktionsframtagning med hänsyn till ett livscykelperspektiv; Adaptiv och flexibel produktionsteknik.