Möte

Forskningsprogram, konsortier och nätverk

Swerims forskningsprogram, konsortier och nätverk är basen i våra kontakter med industrin.

Swerim driver tre forskningsprogram där medlemsföretagen tillsammans formulerar lösningar på gemensamma utmaningar. Flera forskningsprojekt pågår inom ramen för respektive program.

Deltar gör både mindre och större företag från olika branscher och områden.

Tre forskningsprogram

  • Metallurgi
  • Värmning och bearbetningsteknik
  • Materialutveckling och tillverkningstekniker

Forskningsprogrammens styrs av programråden och dess syfte är att ansvara för att forskningsverksamheten förankras hos de industriföretag som står bakom ägarna i Stiftelsen Svensk Järn- och Metallforskning (SSJM) respektive Metallurgiska Forskningsbolaget i Luleå (MEFOR).

Fördelning av forskningsavgifter och prioritering av projekt utifrån industrins önskemål tas som beslut både i programrådet och inom våra forskningskonsortier. Vidare finns fristående nätverk där industrin från olika branscher och områden samlas. Att vara med i våra nätverk ger en rad förmåner, möjligheter, branschkontakter och aktuell kunskap.

Länk till programråd och dess medlemmar.

Forskningskonsortier

Centrum för fogning och strukturer (CJS) – En plattform för forskningssamverkan inom området fogning och konstruktion.

Icke- järnmetaller  Ett konsortium med fokus på produkt- och processutveckling för icke-järnmetaller.

Låglegerade stål och gjutning – Ett program för forskning och utveckling av spetskunskap och långsiktig kunskap inom ståltillverkning.

Metallografi och mikroanalys – Ett konsortium för utveckling av nya och befintliga metoder inom området metallografi.

Processövervakning – Forskningskonsortium för företag som vill utveckla tekniker för övervakning av industriella processer.

Pulvermetallurgi – Ett forskningskonsortium för forskning på metallpulver med fokus på inverkan av legeringselement, föroreningar, och processparametrar på mikrostruktur och egenskaper hos pulvermaterial.

Rostfritt – Forskning på rostfria stål och nickelbaslegeringar med fokus på hela produktkedjan – från materialproduktion till användning.

Nätverk

Beräkningsverktyg för legeringsutveckling – Ett nätverk för användare av termodynamiska och kinetiska beräkningar för process och legeringsutveckling.

Svenska arenan för additiv tillverkning av metaller – Den svenska arenan för additiv tillverkning av metaller bidrar till teknisk utveckling och ökad kunskap inom AM-området. Målet är att nå den fulla potentialen av AM.

Värmebehandlingscentrum (VBCentrum) – VBCentrum, för metalliska material är ett centrum för forskning och utveckling inom värmebehandlingsområdet.

Medlemskap?

Vill du veta mer om ett forskningsprogram, konsortier eller ett specifikt nätverk? Tag kontakt med någon av våra två kontaktpersoner så lotsar de dig rätt.