Forskningsprogram, konsortier och nätverk

Swerims forskningsprogram, konsortier och nätverk är basen i våra kontakter med industrin.

Swerim driver tre forskningsprogram där företagen tillsammans formulerar lösningar på gemensamma utmaningar. Flera forskningsprojekt pågår inom ramen för respektive program.

Deltar gör både mindre och större företag från olika branscher och områden.

Tre forskningsprogram

  • Metallurgi
  • Värmning och bearbetningsteknik
  • Materialutveckling och tillverkningstekniker

Forskningsprogrammen styrs av programråden och dess syfte är att ansvara för att forskningsverksamheten förankras hos de industriföretag som står bakom ägarna i Stiftelsen Svensk Järn- och Metallforskning (SSJM) respektive Metallurgiska Forskningsbolaget i Luleå (MEFOR).

Fördelning av forskningsavgifter och prioritering av projekt utifrån industrins önskemål tas som beslut både i programrådet och inom våra forskningskonsortier. Vidare finns fristående nätverk där industrin från olika branscher och områden samlas. Deltagande ger en rad förmåner, möjligheter, branschkontakter och aktuell kunskap.

Länk till programråd och dess medlemmar.

Forskningskonsortier

Fogningscentrum (CJS) – Forskningssamverkan inom området fogningsteknik. 

Låglegerade stål och gjutning – Forskning och utveckling av spetskunskap och långsiktig kunskap inom ståltillverkning.

Metallografi och mikroanalys – Utveckling av nya och befintliga metoder inom området metallografi.

Processövervakning – Utvecklar tekniker för övervakning av industriella processer

Pulvermetallurgi – Forskning på metallpulver med fokus på inverkan av legeringselement, föroreningar, och processparametrar på mikrostruktur och egenskaper hos pulvermaterial.

Rostfritt – Forskning på rostfria stål och nickelbaslegeringar med fokus på hela produktkedjan – från materialproduktion till användning.

Nätverk

Arena för väte i process och material – Nätverk för resultatspridning och erfarenhetsutbyte om väte i process och material.

Beräkningsverktyg för legeringsutveckling – Termodynamiska och kinetiska beräkningar för process och legeringsutveckling.

Korrosionsforum – Kunskap om korrosion hos metaller, kopplat till dagens och framtidens industri. 

Svenska arenan för additiv tillverkning av metaller – Nätverk för samarbete med målet att öka implementeringen och påskynda hållbar industrialisering.

Värmebehandlingscentrum (VBCentrum) – Forskning och utveckling inom värmebehandlingsområdet.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om ett forskningsprogram, konsortier eller ett specifikt nätverk? Tag kontakt med någon av våra två kontaktpersoner så lotsar de dig rätt.