Projektet "Sensorer och sortering för innovativ återvinning (SenSoRe)" syftar till att etablera en testbädd för utveckling av analys- och sorteringsteknik inom återvinning. Testbäddens ska främja samverkan mellan företag längs hela värdekedjan, från instrumenttillverkare till återvinnare och producenter för att stödja innovationer inom återvinningstekniker. 

Deltagande företag ska genom projektet kunna verifiera sina produkter för att generera ökad konkurrenskraft.

Mål med projektet

  • Öka funktionell materialåtervinning där materialens egenskaper tas till vara i större utsträckning.
  • Öka avgiftningen i kretsloppet genom att olämpliga ämnen tas ur materialströmmarna.
  • En mer kostnadseffektiv materialåtervinning, vilket gör att sekundära råvaror blir ett mer attraktivt material gentemot primära råvaror och med ökad materialåtervinning som följd.
  • Stärka svenska teknikbolags möjligheter till en ny marknad inom återvinning och att tillgängliggöra tekniska lösningar till återvinnare med behov av nya processtekniker.
  • Stärk relation mellan internationella aktörer inom återvinning och teknik.

Mer information kring Testbäddar