Haveriutredning

Swerim utför årligen ett stort antal uppdrag kopplade till olika typer av skadefall. Uppdragen sträcker sig från relativt korta analyser eller frågeställningar till mycket omfattande utredningar. Vi är en oberoende part som arbetar under sekretess.

Ett haveri kommer sällan lägligt och kan få stora konsekvenser. Att kunna snabbt förstå kundernas behov, utföra nödvändiga analyser och leverera användbara resultat är en styrka. Många av våra kunder värderar också högt att vi är en oberoende part och för att vi behandlar alla skadefall och uppdrag konfidentiellt.

Vi utreder skador på alla typer av produkter och konstruktioner i metalliska material på uppdrag av såväl tillverkare som användare. Även skadereglerare och försäkringsbolag anlitar oss för materialtekniska utredningar.

Specialistkunskap inom olika materialområden

Utredningarna utförs ofta i sammanhang som innebär stora problem för företag och måste vanligen lösas snabbt. En skadeanalys infattar ofta insamling av alla relevanta data följt av analyser för att studera materialet, haveriförlopp, miljöpåverkan mm. Vi har stor kompetens och omfattande utrustning för att karakterisera brottytor, vilket oftast är en väsentlig del av haveriutredningen. För att fastställa skadeorsaken kan även provning av material behövas. I de flesta fall resulterar utredningen i en konfidentiell rapport som utöver resultatrapporteringen innehåller förslag på åtgärder.

Snabb och flexibel organisation

En skadeutredning måste ofta utredas omedelbart.Vår organisation medför att vi med mycket kort varsel starta såväl mindre som mycket omfattande utredningar. Erfarna inspektörer kan med kort varsel åka ut på fältet för att inspektera en skada eller se över produktionsverksamheten.

Vår omfattande och avancerade instrumentpark är lättillgänglig och gör att vi snabbt kan utföra de analyser eller provningar som är nödvändiga för att dra korrekta slutsatser.

Olika typer av utredningar

Ingen utredning är den andra lik. Vi utreder alla typer av skador eller oönskade beteenden i konstruktioner eller produkter i alla typer av metalliska material.

  • Ibland handlar det om en skada i en produktionsanläggning som orsakar stillestånd och produktionsbortfall. Då är en snabb inspektion oftast nödvändig följt av eventuella provuttag för vidare utredning.
  • Ibland uppstår ett oönskat beteende hos produkter i produktionen eller efterföljande kvalitetskontroll. Det är något vi kan utreda orsaken till. Ofta kan det härledas till en specifik materialbatch eller förändring av produktionsförhållanden.
  • Ibland utreder vi reklamationsärenden där det är viktigt att både se till produktens prestanda och tillämpbara standarder samt hur och var produkten har använts.

Vi har möjlighet att göra mycket omfattande utredningar där ett helt team samverkar eller där en stor serie provning behöver utföras. Men vi gör också korta utredningar eller enklare rådgivning eller provning. Oavsett omfattning är utredningarna alltid tids- och kostnadseffektiva eftersom vår erfarenhet gör att vi oftast snabbt kan ringa in problematiken och använda resurserna på bästa sätt.

Vad händer sen?

Resultatet från utredningarna presenterar vi i en rapport med en tydlig beskrivning av vad som utretts, vilka resultat som vi har uppnått och diskussion eller slutsats kring skademekanismer och orsaker. Ofta presenterar och diskuterar vi detta ingående med vår uppdragsgivare.

Skadeutredningen är ofta början på ett förbättringsarbete där vi gärna bistår med rådgivning, beräkning, provningar m.m. Många av våra uppdragsgivare har efter avslutad skadeutredning en nära dialog med oss i sitt förbättringsarbete.

Exempel på utredningar

  • Sprödhetsproblematik i skruvar och fästelement
  • Utmattningsbelastade konstruktioner
  • Brott i svetsade konstruktioner
  • Spruckna mässingskopplingar
  • Läckage i rörledningar
  • Skador på komponenter i korrosiva miljöer eller vid hög temperatur

Helhetsperspektiv

Eftersom vi har en stor bredd i vår materialtekniska kompetens kan vi ta ett helhetsperspektiv i våra utredningar. Förutom att bedöma om det föreligger något material- eller tillverkningsfel utreder vi också val av material och konstruktionsutformning, aspekterna kring användningen, korrosionsskydd och mycket mer. Vi skräddarsyr ett utredningsteam helt efter vilka kompetenser som krävs i det specifika fallet.

Skadefall

Analys och provning

Det experimentella arbetet är oftast nyckeln i en skadeutredning. Swerim har landets främsta materialtekniska laboratorier som utnyttjas flitigt i våra skadeutredningar. En utredning innefattar oftast fraktografisk och metallografisk undersökning för att klargöra brottsorsak och materialets beskaffenhet men också olika typer av provningar, simuleringar och mycket annat, helt beroende av vad utredningen kräver och våra kunder önskar.

Oberoende och konfidentialitet

Swerim är ett oberoende forskningsinstitut med stor vana av att hantera konfidentialitet. Självklart utför vi alla våra skadeutredningar som oberoende part och helt under sekretess.

Kontakt