GLUS® − Gleeble & LUS

Swerim har utvecklat en teknik som gör det möjligt att undersöka mikrostrukturella förhållanden som kornstorlek, textur och fasomvandlingar in-situ under uppvärmning och/eller deformation. GLUS® är en kombination av in-situ-mätningar med LUS (laserultraljud) under testning i en termomekanisk glödgningssimulator (GLEEBLE).

LUS är en kontaktfri metod och är därmed den teknik som kan fungera i stålbearbetningsmiljö/på heta prover. Den termomekaniska glödgningssimulatorn (GLEEBLE 3800) ger möjlighet till mycket snabb uppvärmning/släckning och/eller deformation (spänning/kompression) av provet.

Med GLUS® är det möjligt att utföra in-situ karakterisering av mikrostrukturen, till exempel kornstorlek/tillväxt, textur, austenitförhållande, transformationskarakteristik) under simulerad varmvalsning. Mekaniska egenskaper som E-modul och Poissons förhållande kan också undersökas vid olika temperaturer.

graph above show the grain size measured with GLUS® as a function of time after 10-40 % compression.

Grafen ovan visar kornstorleken mätt med GLUS® som en funktion av tiden, efter 10-40 % komprimering. Spänningsrelaxation är synlig på grund av återhämtning endast upp till 0,5 s, där kornstorleken praktiskt taget är konstant. Efterföljande spänningsrelaxation åtföljs av minskning av kornstorlek så det kan tolkas som association med omkristallisation.

Att känna till hela kornstorleksutvecklingen är viktigt för att bestämma materialparametrar som är avgörande för korrekt modellering av materialet. Tiden det tar för omkristallisation är kortare ju högre den applicerade spänningen är på grund av den större drivande kraften. Dessutom minskar minimivärdena för kornstorleken lika mycket. Detta är ett vanligt beteendet där högre deformationsnivåer ger upphov till finare omkristalliserade kornstrukturer. Med längre hålltider finns det ingen ytterligare belastningsrelaxation men kornen växer tillbaka till ungefär lika i storlek som den före deformationen.

GLUS-poster.pdf (6.23 MB)

Kontakt