9 forskare, Swerim

95 miljoner kronor till metallindustrin – Swerim aktiv i 10 av 14 projekt

30 september, 2022

Fjorton nya projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material ska stärka svensk industris förmåga att möta, och vara en del av, omställningen mot ett hållbart samhälle. Detta ställer krav på effektiva, flexibla och hållbara materialflöden inom industrin. Som en följd av att fler sektorer ställer om, så ökar även behovet av hållbar metallanvändning hos metallindustrin och dess kunder.

Metallforskningsinstitutet Swerim koordinerar sju av projekten och deltar i ytterligare 3 projekt med en total budget om drygt 69 miljoner kronor varav 19 miljoner kronor kommer från Vinnova.

De projekt som Swerim koordinerar eller deltar i handlar framförallt om cirkularitet, spårbarhet, säkerhet och resurseffektivitet.

De beviljade projekten är:

​​​​​​​Säker användning av svetsade konstruktioner i duplexa rostfria stål vid förhöjd temperatur (SafeWeld)
En systematisk studie har tidigare gjorts på duplexa rostfria stål och riktlinjer för användning av duplexa rostfria stål vid förhöjda temperaturer har där tagits fram. SafeWeld ska utöka dessa riktlinjer till att omfatta svetsar, som är av avgörande betydelse för konstruktionsmaterial och är kända för att vara mer känsliga för försprödning.
SafeWeld har en total budget på 3,5 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner kronor kommer från Vinnova. 
Koordinator: Sten Wessman  

Ändra spårämnesgränser med bibehållna egenskaper (SPÅRA)
SPÅRA ska stärka företagens konkurrenskraft genom att tydliggöra vilka halter av spårelement och främst koppar som kan accepteras i produktion för att nå sökta egenskaper för nuvarande och framtida stålsorter. Arbetet förväntas ge underlag för att justera krav på kopparhalter, vilket inkluderar både interna krav hos företag och externa krav likt standarder.
SPÅRA har en total budget på 5,9 miljoner kronor, varav 2,8 miljoner kronor kommer från Vinnova.
Koordinator: Hans Magnusson

Removal of weld oxides (REWOX)
REWOX syftar till att verifiera nyare rengöringsmetoder, som elektrolytisk rengöring och laserablation, i jämförelse med konventionella metoder. Korrosionstestning kommer att användas som främsta utvärderingsmetod. Projektet kommer resultera i att industrin får mer effektiv materialanvändning med låg miljöbelastning och lång livslängd av svetsade rostfria konstruktioner.
REWOX har en total budget på 5,2 miljoner kronor, varav 2,5 miljoner kronor kommer från Vinnova. 
Koordinator: Klara Trydell

Material- och kostnadseffektiva optimerade stålkonstruktioner för lång utmattningslivslängd (LONGLIFE)
LONGLIFE ska möjliggöra nya, mer hållbara och resurseffektiva stålkonstruktioner för vår infrastruktur. Detta genom att fullborda arbete kring optimerade balksystem med korrugerade liv för utmattningsbelastade stålkonstruktioner, samt möjliggöra att dessa och andra konstruktioner kan designas och tillverkas med vädertåliga material med låga underhållskostnader, lång livslängd och maximalt materialutnyttjande.
LONGLIFE har en total budget på 8,5 miljoner kronor, varav 4,2 miljoner kronor kommer från Vinnova. 
Koordinator: Joakim Wahlsten

Metallurgisk process för att ersätta tackjärn vid gjutjärnstillverkning (META)
På grund av den internationella situationen står leveranser av tackjärn som används som råvara i gjuteri på spel. Projektet META:s idé är att i stället för att använda importerat tackjärn kunna nyttja skrot med hög manganhalt och använda glödskalsrester som tillsats vid för att kunna kontrollera manganhalten i smältan.
META har en total budget på 6,3 miljoner kronor, varav 3 miljoner kronor kommer från Vinnova. 
Koordinator: Liviu Brabie

Avancerade mjukmagnetiska material för högre effektivitet i batteridrivna system (MAGMA)
I MAGMA används pulvermetallurgi för att förbättra de elektromagnetiska egenskaperna i magnetmaterialet via skräddarsydda mikrostrukturer. Metodiken baseras på välkända mekanismer som styr samspelet mellan mikrostruktur och magnetiska egenskaper.
MAGMA har en total budget på 4,1 miljoner kronor, varav 2 miljoner kronor kommer från Vinnova. 
Koordinator: Irma Heikkilä​​​​​​​

Flexibel processoptimering av varmvalsning av långa produkter (FlexRoll) 
FlexRoll ska utveckla ett nytt användarvänligt och flexibelt simuleringsverktyg för varmvalsning av långa produkter. Arbetet består i att vidareutveckla RollSim, som är ett befintligt simuleringsverktyg, ursprungligen utvecklat för trådvalsning vid höga hastigheter.
FlexRoll har en total budget på 5,9 miljoner kronor, varav 2,8 miljoner kronor kommer från Vinnova.
Koordinator: Johan Lindwall

Integrerad bearbetnings-modellering i fullskala (FINBEAM2)
FINBEAM2 ska hjälpa svenska tillverkare av metalliska material att få tillgång till virtuella processlinjer/designverktyg för bearbetnings- och värmningsprocesser, så att nya material- och processer kan utvecklas snabbare, effektivare och säkrare.
FINBEAM2 har en total budget på 17 miljoner kronor, varav 7,8 miljoner kronor kommer från Vinnova.
Koordinator: Jernkontoret. Projektledare: Hans Magnusson

Hållbar och säker användning av metaller och legeringar i kontakt med livsmedel (FOSMET)
Målet för FOSMET är att ta fram grundläggande och tillämpad kunskap om vilka förhållanden som kan öka graden av metall-migration, när lokala korrosionsangrepp kan uppstå, samt påverkan av upprepad användning. Denna kunskap är avgörande ur ett säkerhetsperspektiv, för att säkerställa hållbar användning av material i kontakt med mat, samt att satta gränsvärden för migration av metaller till mat inte överskrids och därmed påverkar livsmedelssäkerheten.
FOSMET har en total budget på 4,3 miljoner kronor, varav 2,1 miljoner kronor kommer från Vinnova.
Koordinator: KTH. Projektledare: Sara Munktell

Hållbar gjutning genom Alternativt Nyttiggörande av Spånor och restprodukter (HANS)
HANS ska undersöka, utvärdera och testa metoder för att utöka det interna användandet av spånor och restprodukter i producerande gjuterimiljöer, där hela värdekedjan beaktas och bidrar därmed till att sluta produktcirkeln.
HANS har en total budget på 8 miljoner kronor, varav 3,8 miljoner kronor kommer från Vinnova.
Koordinator: RISE. Projektledare: Ulrika Brohede

Mer information om de beviljade projekten finns på Metalliska materials webbplats: